Algemene voorwaarden

 

 1. Doel:

BVBA Move To Happiness Hub, Statiestraat 3B, 2560 Nijlen is een private club die haar ruimte en accommodatie ter beschikking stelt van haar leden met als hoofddoel het beoefenen van fitness en andere bewegingsactiviteiten. Zij doet dit naar best vermogen. Overmacht en calamiteiten (brand, stroompanne, stormschade, e.d.) ontslaan BVBA Move To Happiness Hub echter van haar verbintenis. Move To Happiness voldoet aan de gadragscode fitnesssector.

 1. Lidmaatschap:

Inschrijving vindt plaats door het papieren inschrijfformulier volledig in te vullen en te ondertekenen. Hiermee wordt de overeenkomst definitief gemaakt. Indien de getekende overeenkomst niet binnen veertien dagen in het bezit van BVBA Move To Happiness Hub is, wordt de inschrijving als niet ontvangen beschouwd. Aanmelding voor het lidmaatschap en ondertekening van de overeenkomst voor jongeren onder de 18 jaar dient door de ouder/ wettelijke vertegenwoordiger te geschieden. Het lid heeft bij online inschrijving het recht om aan BVBA Move To Happiness Hub via mail of aangetekend schrijven mee te delen dat hij afziet van het lidmaatschap, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de inschrijving.

Elk abonnement is strikt persoonlijk en mag niet gebruikt worden door iemand anders. Het is alleen mogelijk om gebruik te maken van de faciliteiten op de club met een geldige account. BVBA Move To Happiness Hub behoudt zich het recht voor personen bij inschrijving en aankomst om identificatie te vragen. Als het maximumaantal deelnemers is bereikt, wordt de inschrijving op een wachtlijst geplaatst. De inschrijver krijgt bericht van BVBA Move To Happiness Hub zodra zijn lidmaatschap kan aanvangen.  Het lidmaatschap en de betalingsverplichting vangen aan per datum van ingang zoals door het lid bij inschrijving aangegeven. Het lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in de overeenkomst vermelde “ingangsdatum overeenkomst”.

Indien men 1 keer lid is geweest bij BVBA Move To Happiness Hub is dit voor altijd het geval. Men hoeft dus na een periode van onderbreking geen extra instapkosten meer te betalen.

Indien een lid geen gebruik maakt van het recht tot trainen en/of activiteiten, die deel uitmaken van BVBA Move To Happiness Hub waarvoor hij is ingeschreven, vindt geen restitutie van de contributie plaats.

Veranderingen in de persoonlijke situatie van het lid (o.a. adres- of bank gegevens) dienen direct schriftelijk aan BVBA Move To Happiness Hub te worden doorgegeven middels e-mail of aangetekend schrijven. Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer BVBA Move To Happiness Hub kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan het lid.

 1. Verzekering:

Ieder lid verzekert zichzelf voor persoonlijke ongevallen, dit via zijn/haar eigen verzekeringsmakelaar of via een persoonlijke verzekering afgesloten bij BVBA Move To Happiness Hub. Voor gevallen niet gedekt door de polis of voor hogere bedragen dan deze voorzien in de dekking, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat BVBA Move To Happiness Hub daarvoor niet kan worden aangesproken.

 1. Verbreking van de overeenkomst en opzegging:
 • 1 Indien het lid zijn lidmaatschap niet één kalendermaand voor de einddatum van de contractduur per aangetekend schrijven of per e-mail opzegt, wordt het lidmaatschap na die contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.
 • 2 De opzegging van een overeenkomst omwille van redenen vermeld onder §3 of tijdens de stilzwijgende verlenging dient op straffe van niet aanvaarding steeds en uitsluitend middels aangetekend schrijven of per e-mail te gebeuren. Bij gebreke hieraan loopt de overeenkomst steeds door aan de gekende voorwaarden.
 • 3 Het door het lid beëindigen van het lidmaatschap tijdens de overeengekomen contractuele looptijd zoals aangegeven in de lidmaatschapsovereenkomst is uitsluitend mogelijk ingeval van een tussentijds opzegbare lidmaatschapsovereenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van een maand en bij de andere overeenkomsten voor bepaalde tijd enkel op medische gronden waarbij een medisch dossier vereist is en waarin staat vermeld dat het lid nooit meer mag sporten. Enkel medische dossiers die binnen acht dagen na het uitschrijven per e-mail of per aangetekend schrijven worden overgemaakt, worden aanvaard.
 • 4 Bij voortijdige beëindiging op grond van §3 is een opzegperiode van één kalendermaand vereist.
 • 5 Indien het lid kan aantonen dat BVBA Move To Happiness Hub haar contractuele verplichtingen op een ernstige wijze niet naleeft en enkel en alleen indien BVBA Move To Happiness Hub door het lid hiervan per aangetekend schrijven binnen zeven dagen na vaststelling van deze inbreuk op de hoogte wordt gebracht, zal BVBA Move To Happiness Hub akkoord gaan om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en zal BVBA Move To Happiness Hub desnoods de aantoonbaar geleden schade, voor zover deze het bedrag gelijk aan het saldo van de openstaande lidmaatschapsbijdragen tot het einde van de overeenkomst niet overstijgt, betalen als schadevergoeding.
 • 6 Alle andere dan in paragraaf 3 genoemde wijzen van beëindiging door het lid, zoals het eenzijdig stopzetten van de vierwekelijkse betalingen, worden beschouwd als onrechtmatige verbreking van de overeenkomst. In deze gevallen blijven 50% van de volledige lidmaatschapsbijdragen verschuldigd. Indien deze verschuldigde bijdragen niet vrijwillig door het lid worden betaald doet BVBA Move To Happiness Hub beroep op een incassobureau/advocatenkantoor voor het invorderen van de verschuldigde bijdragen. BVBA Move To Happiness Hub zal vanaf dan tevens bovenop deze bedragen een nalatigheidsintrest van 10% en een schadebeding van 10% aanrekenen.
 • 7 BVBA Move To Happiness Hub mag de lidmaatschapsovereenkomst in het nadeel van het lid verbreken, zonder dat deze recht zal hebben op enige vorm van schadevergoeding, indien het lid de gedragsregels niet naleeft, dan wel indien het lid conform deze algemene voorwaarden de toegang is geweigerd of ontzegd.
 1. Optiepakkettenen Modules:

Indien men instapt in het optiepakket of module is dit voor een minimum van 8 weken. Bij het nemen van een optiepakket of module engageert men zich dus ook voor een minimum van 8 weken en is er geen enkele voorwaarde om deze vervroegd te beëindigen. Tenzij één van de voorwaarde van puntje 5 in aanmerking komt.

 1. Acties:

Indien BVBA Move To Happiness Hub acties organiseert, zijn deze nooit cumuleerbaar met andere acties.

 1. Aansprakelijkheid:

BVBA Move To Happiness Hub sluit elke aansprakelijkheid ten opzichte van haar lid of iedere derde persoon uit, met uitzondering van haar mogelijke aansprakelijkheid ten opzichte van haar lid voor opzet of grove schuld in hoofde van BVBA Move To Happiness Hub of haar aangestelde en haar mogelijke aansprakelijkheid bij overlijden of lichamelijk letsel van haar lid ten gevolge van een doen of nalaten van BVBA Move To Happiness Hub. Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Noch BVBA Move To Happiness Hub, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club. Gelieve al uw eigendommen te allen tijde op te bergen in de daarvoor bestemde lockers.

 1. Medische toestand van leden:

Het lid verklaart hierbij dat hij of zij in goede gezondheid verkeert, dat hij of zij geen enkele medische of andere reden heeft die hem of haar zou kunnen verhinderen om deel te nemen aan fysieke inspanningen en dat het leveren van een fysieke inspanning geen schade kan berokkenen aan zijn of haar gezondheid, veiligheid en fysieke conditie. Men mag geen gebruik maken van de club wanneer men lijdt aan infectie, een besmettelijke ziekte of wanneer men letsels heeft zoals open wonden, open zweren e.a. waarbij er een risico bestaat dat het de gezondheid, de veiligheid of de fysieke gezondheid van de andere leden zou schaden.

 1. Aangepaste sportkledij:

Aangepaste sportkledij is noodzakelijk en indoor sportschoenen zijn verplicht in de fitnesszaal. Het gebruik van outdoor schoenen is verboden.

 1. Gedrag in de club:

Leden en gasten zullen de club en haar uitrusting met zorg behandelen en het advies van de fitnessbegeleiders opvolgen. Indien leden of gasten van de club haar uitrusting beschadigen door onachtzaamheid of onvoorzichtigheid zullen zij deze schade zelf moeten vereffenen. Brutaal, onverantwoord of agressief gedrag zal altijd een beëindiging van de lidmaatschapsovereenkomst tot gevolg hebben zonder teruggave van enige betaling. Men dient zich steeds af te drogen in de douches, dit om ongevallen te voorkomen. Om hygiënische redenen, is een douche verplicht alvorens de sauna te betreden. Om diezelfde reden is een handdoek eveneens verplicht in de fitnesszaal en sauna. Na gebruik van toestellen dienen deze netjes achtergelaten te worden. Op tijd aanwezig zijn in de lessen is een vereiste. De deuren van de lockers dienen steeds gesloten te worden.

 1. Openingstijden:

BVBA Move To Happiness Hub is bevoegd om de fitnessclub geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

BVBA Move To Happiness Hub is bevoegd de fitnessclub of een onderdeel daarvan kortstondig voor noodzakelijke reparatie of onderhoudswerkzaamheden te sluiten.

De op het moment van contractsluiting gekende uurroosters voor de lessen zijn steeds indicatief. Deze uurroosters kunnen later nooit worden opgeworpen als een absolute voorwaarde voor het aangaan van de overeenkomst. Het lid zal zulks een aanpassing ook nooit kunnen gebruiken om de overeenkomst eenzijdig op te leggen.

 1. Groepslessen:

Men kan 1 week vooraf reserveren voor groepslessen. Als men gereserveerd heeft en men kan om eender welke reden niet komen, moet men zich minstens 2u op voorhand afmelden. Indien men dit niet doet, heeft de club het recht van 1 beurt aan te rekenen. BVBA Move To Happiness Hub behoudt het recht om groepslessen met minder dan 4 personen niet te laten doorgaan.

 1. Ziekte of blessure:

Bij langdurige ziekte of blessure met een min.1 maand en een max. van 6 maanden dient men een doktersbewijs in te dienen. Enkel dan kan het abonnement bevroren worden. Hiervoor wordt een administratieve kost van 5,00 EUR in rekening gebracht.

 1. Privacy:

BVBA Move To Happiness Hub gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van het lid is BVBA Move To Happiness Hub met maatschappelijke zetel te 2560 Nijlen, Statiestraat 3B.

 Indien het lid zijn persoonlijke gegevens aan BVBA Move To Happiness Hub overmaakt, worden deze in het bestand van BVBA Move To Happiness Hub opgenomen en worden ze verwerkt: voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten, voor het uitvoeren van marktstudies, om het lid te informeren over de nieuwe producten en diensten, voor de verwezenlijking van informatie- en promotiecampagnes. De persoonsgegevens worden niet aan derden overgemaakt, met uitzondering van aan BVBA Move To Happiness Hub gelieerde ondernemingen die betrokken zijn bij de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst.

Het lid kan een gratis geschreven overzicht van zijn persoonlijke gegevens en eventueel een rechtzetting van onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens krijgen door middel van een gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan BVBA Move To Happiness Hub, welke is voorzien van een bewijs van de identiteit van het lid (kopie van een identiteitskaart). BVBA Move To Happiness Hub zal het overzicht uiterlijk 45 dagen na ontvangst van de aanvraag verstrekken.

 1. Beurtenkaarten:

Beurtenkaarten zijn enkel geldig voor de opgegeven periode en dus niet overdraagbaar naar een andere periode dan waarvoor deze geldig is. De geldigheidsduur van een beurtenkaart is 1 jaar.

 1. Betalingsvoorwaarden:

Bij een START abonnement van 26, 52 of 78 weken kan menkiezen om het bedrag met bancontact of cash te volstorten of via een domiciliëring te betalen. Bij een beurtenkaart en 8 weken module kan de betaling enkel uitgevoerd worden door het volledige bedrag met bancontact of cash te volstorten bij aanvang van het abonnement. Bij de start van het START abonnement dient het lidgeld en de eerste vier wekelijkse bijdrage van het abonnement volstort te worden. Indien de betaling per domiciliëring niet is uitgevoerd om welke reden dan ook zal er een administratieve kost van 5,00 EUR in rekening worden gebracht.

Indien BVBA Move To Happiness Hub dient over te gaan tot invordering van openstaande bedragen, is het lid tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, een schadebeding (10% op de achterstallen) en een conventionele nalatigheidsintrest van 10% per jaar verschuldigd. Wanneer BVBA Move To Happiness Hub over is gegaan tot invordering van haar vordering kan het lid de diensten en faciliteiten van BVBA Move To Happiness Hub niet gebruiken tot het moment dat alle door BVBA Move To Happiness Hub in rekening gebrachte bedragen betaald zijn en/of de eventueel getroffen betalingsregeling door het lid nageleefd wordt.

Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de “Ingangsdatum overeenkomst”, en het lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van BVBA Move To Happiness Hub, is het lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschap verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen. BVBA Move To Happiness Hub behoudt zich het recht voor om na het einde van de contractuele periode, de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het lid zal hiervan steeds één maand op voorhand op de hoogte worden gebracht door BVBA Move To Happiness Hub, waarna het lid echter wel de mogelijkheid heeft om de overeenkomst kosteloos te beëindigen, mits per schriftelijke (e-mail of aangetekend schrijven) opzegging en uitgezonderd de lidmaatschap overeenkomsten welke tussentijds opzegbaar is, binnen de maand na de brief van aankondiging van BVBA Move To Happiness Hub. Bij gebreke aan tijdige opzegging, en uitgezonderd de lidmaatschap overeenkomst welke tussentijds opzegbaar is, zal de overeenkomst aan de gewijzigde voorwaarden worden verdergezet in een contract van onbepaalde duur, dat tevens opzegbaar is conform de bepalingen vermeld onder punt 5.

 1. Bevoegde rechtbank & toepasselijk recht:

Op alle door BVBA Move To Happiness Hub gesloten overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. Wanneer één van de hierboven vermelde bepalingen ongeldig of onwettig zou zijn, blijven de overige bepalingen gelden. De bevoegde rechtbank is de rechtbank die bevoegd is voor de plaats alwaar de fitnessclub gelegen is.

Door op deze site te blijven, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer info

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten