Gebruiksvoorwaarden

Jouw werkgever nodigt je uit om je te registreren op onze Move To Happiness applicatie.

De Move To Happiness applicatie wordt aangeboden door Move To Happiness Hub bv, met zetel te Statieplein 1, bus 1.02, 2560 Nijlen geregistreerd in de KBO onder het nummer 0437.586.004 (“MTH”, “wij” of “ons”). Door je te registreren en gebruik te maken van onze applicatie, sluit je een overeenkomst met ons en ga je zonder voorbehoud akkoord met onze gebruiksvoorwaarden. Voor meer informatie over hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken, verwijzen wij naar onze privacyverklaring. Als je vragen hebt, kan je ons steeds per e-mail contacteren op rose@movetohappiness.com.

Artikel 1.     DEFINITIES

 • Account” betekent jouw account op onze Applicatie als werknemer.
 • Applicatie” betekent onze applicatie, zoals aangeboden door MTH en toegankelijk via https://go.movetohappiness.com/ of via de Move To Happiness app.
 • Diensten” betekent het geheel van diensten, met inbegrip van het gekozen abonnement en eventuele extra diensten, geleverd door MTH aan jou in het kader van deze Gebruiksvoorwaarden.
 • Gebruiksvoorwaarden” betekent deze voorwaarden die van toepassing zijn op jou als gebruiker van de Applicatie, zoals steeds te raadplegen of te downloaden in jouw Account.

Artikel 2.     Diensten en abonnementen

 • De Applicatie wordt aangeboden en verzorgd door MTH. Na registratie kan je gebruik maken van de Diensten die jouw werkgever bij ons heeft aangekocht (bv. programma’s, webinars, enz.).

Artikel 3.     Registratie en Account

 • De taal waarin je deze Gebruiksvoorwaarden aanvaardt is het Nederlands. Je kunt de Gebruiksvoorwaarden steeds raadplegen of downloaden in jouw Account.
 • Om gebruik te kunnen maken van de Applicatie, moet je je eerst registreren en een Account aanmaken. Bij registratie moet je correcte, actuele en volledige gegevens verstrekken. Na registratie dien je jouw e-mailadres (nl. het professioneel e-mailadres via jouw werkgever) te bevestigen door op de link in de e-mail te klikken die wij jou zullen versturen.
 • Na bevestiging van jouw e-mailadres, kan je gebruik maken van onze Diensten en kan je jouw gegevens in jouw Account aanpassen. Jouw Account en wachtwoord zijn strikt persoonlijk. Je mag jouw Account in geen geval delen met derden of aan hen ter beschikking stellen zonder de uitdrukkelijke toestemming van MTH. Handelingen die via jouw Account worden gesteld, worden geacht door jou te zijn gesteld, behoudens tegenbewijs.

Artikel 4.     Gebruik van onze Applicatie

 • Je dient steeds onze Gebruiksvoorwaarden nauwgezet na te leven. Je leeft eveneens alle wettelijke verplichtingen na die op jou van toepassing zijn als gevolg van het gebruik van de Applicatie.
 • Je verbindt je ertoe minstens de volgende gedragsregels na te leven:
 1. Het niet hinderen van de normale werking van de Applicatie;
 2. Geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van MTH of derden;
 3. Geen daden stellen die het gebruik van de Applicatie door andere gebruikers hinderen;
 4. Geen ongepaste inhoud verspreiden via de Applicatie;
 5. Geen virussen of andere malware verspreiden;
 6. Geen middelen gebruiken voor het zoeken of indexeren van (delen van) de Applicatie;
 7. De beveiliging van de Applicatie niet ontwijken of verhinderen.
  • Bij het niet-naleven van deze Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van deze gedragsregels, of de richtlijnen van jouw werkgever, kan MTH of jouw werkgever de toegang tot de Applicatie te allen tijde beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving.

Artikel 5.     Vergoedingen en bETALING

 • Jouw registratie op de Applicatie is gratis.
 • Het gebruik van onze Diensten is betalend. Jouw werkgever treedt op als derde-betaler voor jouw gebruik van onze Diensten. Jouw werkgever kan steeds de betaling voor jouw gebruik van onze Diensten beëindigen of opschorten (bv. als je het bedrijf van jouw werkgever verlaat). Dit heeft tot gevolg dat je geen toegang meer zult hebben tot de Diensten die door jouw (ex-)werkgever werden aangekocht. Je kunt steeds een eigen, persoonlijke account aanmaken op onze Applicatie.

Artikel 6.     INTELLECTUELE EIGENDOM

 • De Applicatie en de bijbehorende software en database zijn beschermd door de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, zijnde auteursrechten, softwarerechten, databankrechten en alle overige intellectuele en industriële eigendomsrechten. Deze eigendomsrechten behoren uitsluitend toe aan MTH of haar licentiegevers en worden in geen geval geheel of gedeeltelijk overgedragen aan jou.
 • MTH verleent aan jou een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve en niet-(sub)licentieerbare licentie om toegang te krijgen tot de Applicatie en er gebruik van te maken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden, op voorwaarde dat de vergoedingen overeenkomstig deze Gebruiksvoorwaarden correct en tijdig worden betaald en dat de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden worden nageleefd. Het is niet toegestaan om buiten deze rechten om te handelen zonder de uitdrukkelijke toestemming van MTH.
 • Het is niet toegestaan de Applicatie en/of de inhoud daarvan te distribueren, te commercialiseren, te verkopen of te verhuren, ter beschikking te stellen of op enige andere wijze te vermenigvuldigen. Ook mededelingen met betrekking tot het auteursrecht, het merkenrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht mogen niet worden verwijderd, aangepast, gewijzigd of onduidelijk worden gemaakt.
 • Indien je inhoud toevoegt aan de Applicatie of jouw Account, verleen je MTH een wereldwijde, niet-exclusieve, toewijsbare, (sub)licentieerbare en royaltyvrije licentie om deze inhoud te gebruiken binnen de doeleinden van de Applicatie of jouw Account.
 • Je verbindt je ertoe dat jouw handelingen op geen enkele manier een inbreuk uitmaken op de intellectuele eigendomsrechten van enige derde of van jouw werkgever. MTH is in elk geval niet aansprakelijk voor enige inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van een derde of van jouw werkgever door jou. In dergelijk geval dien je MTH te vrijwaren voor elke vorm van schade die MTH door deze inbreuk zou kunnen lijden.

Artikel 7.     Persoonsgegevens

 • Voor de verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor MTH als verwerkingsverantwoordelijke optreedt, verwijst MTH naar haar privacyverklaring op https://movecom/privacy-policy/
 • Via deze privacyverklaring word je geïnformeerd over de verwerking van jouw persoonsgegevens door MTH als verwerkingsverantwoordelijke.
 • De verwerking van jouw persoonsgegevens door jouw werkgever, valt onder de verantwoordelijkheid van jouw werkgever.

Artikel 8.     Onze garanties

 • MTH levert alle mogelijke inspanningen om jou de Applicatie ononderbroken ter beschikking te stellen.
 • In het geval van een geplande onderbreking (bv. onderhoudswerkzaamheden), zal MTH jouw werkgever hiervan minstens vijf (5) kalenderdagen op voorhand informeren, tenzij dit wegens de aard van de onderbreking niet mogelijk blijkt te zijn (bv. spoedwerkzaamheden). MTH tracht om onderbrekingen zodanig te plannen zodat je zo weinig mogelijk hinder zal ondervinden.
 • MTH neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om zowel de goede werking als de veiligheid van de Applicatie te verzekeren.

Artikel 9.     AANSPRAKELIJKHEID

 • Je mag jouw rechten en verplichtingen op basis van deze Gebruiksvoorwaarden niet overdragen aan derden.
 • MTH doet redelijke inspanningen om de Applicatie zoveel mogelijk beschikbaar te maken. MTH mag echter naar eigen goeddunken, op elk ogenblik en voor de duur die zij nodig acht, de beschikbaarheid van de Applicatie wijzigen of stopzetten zonder enig bericht, zonder opgave van reden en zonder enige aansprakelijkheid ten aanzien van jou, bijvoorbeeld voor onderhoudswerkzaamheden.
 • MTH is niet verantwoordelijk en riskeert aldus geen enkele aansprakelijkheid voor tekortkomingen, zelfs niet als gevolg van zware fout, in de diensten van derden die het leveren van onze diensten mee faciliteren maar waarover MTH geen controle uitoefent (bv. internet providers). Verschillende externe factoren, waaronder netwerkgebruik en de wijze van gebruik van de Applicatie of software van derden kunnen een impact hebben op de performantie van de Applicatie. MTH geeft geen garantie met betrekking tot de geschiktheid, capaciteit of verwachte performantie van hardware, software of diensten die door derden worden geleverd en draagt geen verantwoordelijkheid voor de interferentie van de hardware, software of diensten van derden op de Applicatie.
 • In het geval van schade in verband met deze Gebruiksvoorwaarden, zal in alle gevallen de aansprakelijkheid van MTH beperkt zijn tot (i) de directe en voorzienbare schade, (ii) tot de schade die het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van een zware fout of grove nalatigheid van MTH of haar aangestelden, (iii) tot de schade die binnen de twee (2) maanden na kennisname van de schade of na het ogenblik waarop je redelijkerwijze kennis had moeten nemen van de schade, per aangetekende brief gemeld wordt aan MTH; en (iv) voor alle schadegevallen die zich in de loop van een jaar hebben voorgedaan, beperkt tot 20,00 EUR.

Artikel 10.  Duur en beëindiging

 • Deze Gebruiksvoorwaarden worden gesloten voor onbepaalde duur. MTH en jij mogen deze Gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik, met onmiddellijke ingang en zonder een beroep op een rechtbank beëindigen. Je kunt dat doen door jouw Account te verwijderen of onze helpdesk te contacteren. De beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst tussen MTH en jouw werkgever, heeft tot gevolg dat MTH jouw Account zal beëindigen. Dat betekent dat je geen toegang meer zal hebben tot jouw Account of de Diensten die door jouw werkgever werden aangekocht.
 • MTH heeft het recht om met onmiddellijke ingang, zonder enig bericht, zonder beroep op een rechtbank en zonder enige vorm van schadevergoeding of ander verhaal deze overeenkomst te beëindigen en jouw Account te verwijderen of op te schorten, als jouw registratie op of gebruik van onze Applicatie (a) een schending uitmaakt van deze Gebruiksvoorwaarden, van de richtlijnen van jouw werkgever of van een intellectuele eigendomsrecht of ander recht van een derde of jouw werkgever, (b) de veiligheid of integriteit van de Applicatie, jouw werkgever of een derde of van het IT-systeem van MTH, jouw werkgever of een derde in het gedrang brengt of zou kunnen brengen, (c) met virussen, Trojaanse paarden, wormen, spyware, malware of dergelijke gepaard gaat, of (d) schadelijk, obsceen, discriminerend, haatdragend, racistisch, lasterlijk, pesterig, kwetsend of anderszins ongepast, illegaal of onrechtmatig is.

Artikel 11.  Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 • Deze Gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Belgische recht.
 • In geval van een geschil omtrent de toepassing van een of meerdere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden en/of haar bijlagen verbinden partijen zich ertoe alles in het werk te stellen om het geschil minnelijk en te goeder trouw op te lossen. Bij gebreke aan een minnelijke regeling zijn enkel de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel bevoegd om kennis te nemen van geschillen die hun oorsprong vinden in deze Gebruiksvoorwaarden, onverminderd andersluidende bepalingen van dwingend recht.

Artikel 12.  Slotbepalingen

 • Je verklaart integraal kennis te hebben genomen van deze Gebruiksvoorwaarden en de richtlijnen van jouw werkgever en aanvaardt de onverkorte toepassing ervan. De gebruiksvoorwaarden zullen te allen tijde raadpleegbaar zijn in jouw Account en worden jou ook na registratie per e-mail bezorgd op het e-mailadres dat je hebt opgegeven bij jouw registratie. Voor de richtlijnen van jouw werkgever, dien je je tot jouw werkgever te wenden.
 • Je waarborgt gerechtigd te zijn om deze Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.
 • MTH behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wij zullen jou uiterlijk één maand voor de inwerkingtreding van substantiële wijzigingen op de hoogte brengen via een bericht op de Applicatie of per e-mail. Als je onze Applicatie hierna blijft gebruiken, aanvaard je de wijzigingen. Als je niet akkoord gaat met de wijzigingen, dien je je te verzetten alvorens de wijzigingen van kracht worden. Je kunt je verzetten door jouw Account te verwijderen. In dat geval maak je geen aanspraak op een schadevergoeding of eventuele terugbetalingen.
 • De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden heeft geen gevolgen voor de werking en geldigheid van de overige bepalingen. MTH zal streven naar een aanpassing die de originele strekking van de bepaling zoveel mogelijk onaangetast laat. Indien dit onmogelijk blijkt zal enkel die bepaling als onbestaande beschouwd worden.
 • MTH kan haar rechten of verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk overdragen of uitbesteden aan een derde zonder jouw voorafgaande toestemming en zonder dat dit aanleiding geeft tot enige schadevergoeding, behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht.
 • Jouw gebruik van onze Applicatie wordt gelogd en deze logs kunnen worden gebruikt als geldig bewijs.

 

Benieuwd naar ons effectieve implementatieplan dat ESG tot leven brengt?
Het is getest en effectief gebleken bij meer dan 7000 werknemers van grote bedrijven zoals Accenture, Nyrstar en vele anderen?
Plan je ESG Advies Call